Najlepsze Turnusy rehabilitacyjne w Polsce

 No comments

  1. Czym jest Turnus rehabilitacyjny?

Turnus Rehabilitacyjny jest to forma wypoczynku z aktywną rekreacją, turnusy rehabilitacyjne mają zawsze 14 dni i odbywają się w wyspecjalizowanych ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju. Turnus rehabilitacyjny zawiera zawsze pełne wyżywienie 3 x dziennie oraz co najmniej 20 zabiegów rehabilitacyjnych. Ośrodek rehabilitacyjny musi posiadać  zezwolenie od marszałka Województwa na którym się mieści i podlega jego kontroli.

2. Czy Turnusy rehabilitacyjne są płatne?

Turnusy Rehabilitacyjne są odpłatne, jednakże osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności uiszczają cenę bez podatku VAT – standardowa cena turnusu rehabilitacyjnego jest podana bez podatku, osoby które wybierają się na turnus rehabilitacyjny i nie posiadają takowego orzeczenia będą musiały powiększyć więc cenę o należny podatek, wyjątek stanowią tutaj osoby które wybierają się na turnus z osoba niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności i są jego opiekunem.

3. Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

Tak. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  Jednostki PFRON znajdują się w każdym powiecie, zależnie od organizacji powiatu należy ich szukać w Starostwie Powiatowym, Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Urzędzie Miasta.

4. Jak uzyskać dofinansowanie do Turnusu rehabilitacyjnego?

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  uzyskują dofinansowanie ze środków PFRON do udziału w Turnusie Rehabilitacyjnym na wniosek lekarza pod którego opieką  niepełnosprawny się znajduje.  Oznacza to iż pierwszą czynnością jaką niepełnosprawny powinien wykonać aby starać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest udanie się do swojego lekarza i poprosić go o wystawienie skierowania na turnus rehabilitacyjny. Lekarz decyduje czy osoba niepełnosprawna wymaga aktywnej rehabilitacji i określa jej profil w zależności od stopnia niepełnosprawności i posiadanych schorzeń. Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

- z dysfunkcją narządu słuchu

- z dysfunkcją narządu wzroku

- z upośledzeniem umysłowym

- z chorobą psychiczną

- z padaczką

- ze schorzeniami układu krążenia

- z innymi niż wymienione powyżej dysfunkcjami i schorzeniami.

W zasadzie osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności nie powinny mieć problemu  z uzyskaniem skierowania na turnus rehabilitacyjny niezależnie od posiadanych schorzeń i dysfunkcji, ponadto lekarz może we wniosku wpisać konieczność skierowania na turnus osobie niepełnosprawną wraz z opiekunem, dzięki czemu można uzyskać dofinansowanie do udziały w turnusie także opiekuna. Następnie należy udać się do jednostki PFRON w powiecie w którym posiada się aktualne zameldowanie (PFRON znajdziemy np. w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta lub lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej zależnie od organizacji pomocy osoba niepełnosprawnym w danym powiecie). Tam należy złożyć następujące dokumenty:

- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego z równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

- wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (uzyskany wcześniej od lekarza  pod którego opieką się znajdujemy)